Fenyang Road Spa
Fenyang Road Spa
 
Suzhou
Suzhou
TENHOU
Jiangxi   Onsen
Jiangxi Onsen
(onging)
Hotels on the mountain
Hotels on the mountain
(ongoing)
Zhuajiajiao Factory Renovation
Zhuajiajiao Factory Renovation
(onong)
Mini showroom
Mini showroom
 
Tuankou Onsen
Tuankou Onsen
 
Shipyard 1862
Shipyard 1862
(KKAA)