zhujiajiao factory renovation

date:  2018.10 ~ 
site:   Zhujiajiao, Shaghai
area: 26000㎡

_____________________________
朱家角家具集合中心厂房改造

日期: 2018.10~
地点: 上海市朱家角
面积: 26000㎡
Fenyang Road Spa
Fenyang Road Spa
 
Suzhou
Suzhou
TENHOU
Jiangxi   Onsen
Jiangxi Onsen
(onging)
Continuous regenaration
Continuous regenaration
 
Zhuajiajiao Factory Renovation
Zhuajiajiao Factory Renovation
(onong)
Mini showroom
Mini showroom
Hotels on the mountain
Hotels on the mountain
(ongoing)
Tuankou Onsen
Tuankou Onsen
Shipyard 1862
Shipyard 1862
(KKAA)